L’objecte d’aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.

Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables professionals municipals i les programacions en equipaments d’arts escèniques que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.

b) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.

c) Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.

d) L’adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l’entitat.

e) Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les seves activitats.

f) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.