Escríbenos: Fets08@gmail.com.cat

Legislació PIROTÈCNICS

MATERIALS PIROTÈCNICS

Real Decret 989/2015 de 30 d’octubre, que aprova el reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.

La Directiva 2013/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juny, sobre la harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització d’articles pirotècnics (versió refosa de la Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament europeu i del Consell sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics)

Directiva 2014/28/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la harmonització de les legislacions dels estat membre en matèria de comercialització i control  d’explosius amb fins civils.

Directiva d’execució 2014/58/UE de la Comissió, de 16 d’abril de 2014, per la que estableix, de conformitat amb la Directiva 2007/23/CE del Parlament Europeu i del Consell, un sistema de traçabilitat dels articles pirotècnics.

RESOLUCIÓ CLT/1502/2016, de 10 de juny, de reconeixement del caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives amb ús d’artificis de pirotècnia que se celebren a Catalunya.

ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Decret 30/2015, de 3 de març d’autoprotecció.

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i forment de l’associacionisme.

ASSOCIACIONS

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.COLLES INFANTILS

Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

MODEL INSCRIPCIÓ ALTA MENORS

LEGISLACIÓ ACTIVITATS MENORS

CERTIFICATS DE DELICTES SEXUALS